Algemene voorwaarden Betaalgarant

Voorwaarden gebruik "achteraf betalen":

1. De producten en/of diensten van zijn afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
2. Om de financiële risico's van de betaaloptie "achteraf betalen" te beperken, wordt de bestelling via Buckaroo door Intrum Justitia getoetst. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of de aanvraag voor de achteraf betaling geaccepteerd wordt. Als gevolg van de acceptatie dient u te betalen op de manier zoals nader in deze voorwaarden beschreven. wijst Intrum Justitia aan als degene aan wie moet worden betaald.
3. Indien betaaloptie "achteraf betalen" niet wordt geaccepteerd, dient u de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Intrum Justitia, zodat u direct weet of de aanvraag geaccepteerd wordt;
5. U bent verplicht op de hoogte te stellen van iedere adres- en/ of e-mailwijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mailwijziging blijft u gehouden het openstaande saldo te voldoen. Adres- en/of e-mailwijzigingen kunnen via de website van per e- mail of schriftelijk aan de Klantenservice van worden doorgegeven;
6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/ bemiddeling, niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure of aanvraag loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling, een onder curatelestelling of enig traject van schuldsanering in welke vorm dan ook

De wijze van betalen

1. Intrum Justitia heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna ook een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt conform de instructies vermeld op de factuur of via de e-mail met betaalkoppeling. U voorkomt dat incassokosten aan u in rekening gebracht worden bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
2. Voor het ontvangen van de e-mail dient u een geldig en correct e-mailadres op te geven. Indien u geen geldig en correct e-mailadres opgeeft, dan ontvangt u geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. U bent verplicht het e-mailadres dat u opgeeft op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo te controleren.
3. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen door u aan en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens respectievelijk Intrum Justitia, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens respectievelijk Intrum Justitia wordt erkend.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo ontvangen te zijn.
2. Indien u niet binnen 14 (veertien) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Intrum Justitia al dan niet namens het recht buitengerechtelijke incassokosten alsmede rente in rekening te brengen.
4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van de incassokosten alsmede de rente bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mail adres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten en rente.
5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten en rente) betaalt, dan draagt overeenkomstig deze algemene voorwaarden, 35 (vijfendertig) dagen na factuurdatum, de gehele Vordering jegens u ook juridisch over aan Intrum Justitia.
6. U bent verplicht Intrum Justitia op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging gedurende de periode dat u verplicht bent het verschuldigde bedrag te betalen. Zolang Intrum Justitia geen adreswijziging van u heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
7. Het doorgeven van adres- en/of e-mailwijzigingen aan Intrum Justitia kan schriftelijk. De adresgegevens vindt u terug op de website www.intrum.nl onder Contact.
8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Intrum Justitia van iedere volgende aanvraag van u voor de betaaloptie "achteraf betalen".